رادیوایزوتوپها و کاربرد آن ها

رادیوایزوتوپها و کاربرد آن ها

رادیوایزوتوپها و کاربرد آن ها

پاورپوینت 105 صفحه ای جامع رادیوایزوتوپها شامل انواع فروپاشی ها،برهمکنش ها،یونیزاسیون،واکنش های هسته ای و شکافت و انواع مثال های حل شده و... می باشد.برای تمامی دانشجویان مهندسی هسته ای و پرتوپزشکی


خرید آنلاین